Đã Đóng

Figma To HTML\SASS Conversion

50 freelancer chào giá trung bình$1245 cho công việc này

(290 Nhận xét)
9.2
(58 Nhận xét)
8.4
(232 Nhận xét)
8.7
(30 Nhận xét)
8.2
(375 Nhận xét)
8.5
(186 Nhận xét)
8.0
(85 Nhận xét)
7.8
(71 Nhận xét)
8.2
(223 Nhận xét)
8.1
(24 Nhận xét)
7.8
(98 Nhận xét)
7.6
(107 Nhận xét)
7.8
(171 Nhận xét)
7.9
(140 Nhận xét)
7.4
(78 Nhận xét)
7.4
(58 Nhận xét)
7.0
(15 Nhận xét)
7.2
(100 Nhận xét)
6.8
(220 Nhận xét)
7.0
(25 Nhận xét)
7.2