Langchain Typescript ConversationalRetrievalQAChain

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a freelancer who can help me troubleshoot and debug the implementation of my Langchain Typescript ConversationalRetrievalQAChain project.

Skills and Experience:

- Strong knowledge and experience in developing conversational retrieval models

- Proficiency in implementing TypeScript frameworks

- Familiarity with question-answering chains

- Expertise in troubleshooting and debugging existing code

- Deep understanding of PromptTemplate and ConversationalRetrievalQAChain

JavaScript Java Kiến trúc phần mềm HTML5 AngularJS

ID dự án: #37244446

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 4 tuần trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$46 cho công việc này

fanninson45

Hello, I understand that you are looking for someone to help you troubleshoot and debug your implementation of Langchain's Typescript Conversational Retrieval QA Chain project. I had completed similar project befor Thêm

$25 USD trong 5 ngày
(10 Nhận xét)
5.4
navjootkaur

Hello! My name is Navjot and I am an experienced JavaScript freelancer. I have the necessary skills and experience to help you troubleshoot and debug your Langchain Typescript ConversationalRetrievalQAChain project. As Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(16 Nhận xét)
4.0
MohmedAbdelwahab

I understand that you are looking for a freelancer to help troubleshoot and debug the implementation of your Langchain Typescript ConversationalRetrievalQAChain project. As a highly experienced Python developer with ex Thêm

$140 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
2.6