Looking for JS developer to implement mixpanel in my chrome extension

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a JavaScript developer to implement Mixpanel in my Chrome extension.

Doc:: [login to view URL]

Extn: Arxena Sender

I am looking for the following actions to be tracked against users :

1. Init, Identify

2. Actions in content & popup scripts to be tracked

JavaScript jQuery / Prototype React.js HTML HTML5

ID dự án: #37228788

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở