Đã Đóng

Node + Angular developer -

I have an existing codebase which needs some updates. Looking for developers who can work on it

Kĩ năng: JavaScript, Node.js, Angular

Về khách hàng:
( 86 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #34399657