Đã Đóng

Node + Next JS developer

I have a project that needs some changes. Looking for a JavaScript developer

Kĩ năng: JavaScript, Node.js, HTML5, Next.js, Angular 6

Về khách hàng:
( 86 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #34342030