Đã Đóng

Xây dựng plugin chấm rating bài viết cho Strapi Nextjs/Buid rating system with Strapi and Nextjs

Xây dựng một plugin và component cho user chấm rating cho bài viết dựa trên nền Strapi và Nexjs. Khu vực chấm rating phải hiển thị được bao nhiêu người chấm 4 sao bao nhiêu người chấm 5 sao. Hiển thị trung bình điểm rating. Mỗi user và mỗi địa chỉ IP chỉ được chấm 1 lần duy nhất. Một demo có chứa 1 post và rating dựa trên nền nextjs typescript.

(1*a+2*b+3*c+4*d+5*e)/5

Trong đó :

a là số người chấm 1 sao

b là số người chấm 2 sao

c là số người chấm 3 sao

d là số người chấm 4 sao

e là số người chấm 5 sao

Build a plugin and component for User take rating of articles based on Strapi and Nexjs front-end. The rating element must show how many people put 4 stars or 5 stars or so on... Show Average Point Rating. Each user and each IP address is only taken the rating one time. A front-end demo contains 1 post and rating component based on NEXTJS TYPEScript.

The formula for Average Point Rating:

(1 * A + 2 * B + 3 * C + 4 * D + 5 * E) / 5

In which :

A is the total of people who take 1-star

B is the total of people who take 2-star

C is the total of people who take 3-star

D is the total of people who take 4-star

E is the total of people who take 5-star

Kĩ năng: JavaScript, Typescript, Freelancer API, API

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Phu Ly, Vietnam

ID dự án: #30821507

4 freelancer chào giá trung bình$481 cho công việc này

(97 Nhận xét)
6.7
Vadim113

I can do But?

$1500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
cuongdang0506

Dear sir, I have more than 4 years as frontend developers with react (reactJs and react-native). And finished more than 20 projects in both web and mobile application in multiple category like e-commerce , system manag Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ducducuit

I have 1.5 years of experience as Frond-end developer and I know how to use HTML, CSS, JS, TS, Reactjs, Nextjs,... With enthusiasm and responsibility. At the same time, I have ability to research and suffer high workin Thêm

$130 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0