Đã Đóng

python development coder....

Job Description:

i need the python development coder for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: JavaScript, Python, Django, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 662 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35889643