Rewrite the new script on demand so it can be run on [login to view URL]

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

OLDED: Script is running on [login to view URL]

1> Old script: Script [login to view URL] (rename file to .js)

2> Old interface: UI [login to view URL]

+ NEW: Re-write new Script with new interface to be able to run on [login to view URL]

1> Design interface + default value: B1 - Script [login to view URL]

2> Detailed description of the function: B2 -Note for the [login to view URL]

3> Script to check the results: B3 -Test Cases (edited # 2) .png

JavaScript jQuery / Prototype jQuery HTML5 AJAX

ID dự án: #27127853

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

RachitGroup

Hello, I hope you are well :) I am an expert in this task and I am available 24 x7 for you, and I have 5 stars (⭐⭐⭐⭐⭐) on Freelancer.com After reading and understanding your project well, I am here to help you on this Thêm

$1000 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
3.2