Đã hoàn thành

127477 Can't upload images

On the front end, I cannot upload images. Says "direct access not allowed" Joomla

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla

Xem thêm: direct upload, upload direct, upload images, images upload joomla, joomla images upload

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) st louis,

Mã Dự Án: #1873645

Đã trao cho:

urcoder

as our pm thanks

$25 USD trong 1 ngày
(67 Đánh Giá)
5.7