Đang Thực Hiện

138195 flash splash page for joomla

I need a flash splash page on a joomla site. Basically, i need the [url removed, login to view] page to open before the [url removed, login to view] and the redirect into the joomla site.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla

Xem thêm: splash page, php redirect page, html flash splash, splash page html, splash page redirect, html page joomla, flash redirect html site, index flash joomla, splash joomla, redirect flash html, open html page flash, joomla splash, joomla page index php, index page joomla, flash redirect page, flash html splash, splash page flash html, splash page joomla, joomla splash page, need splash page, joomla redirect page php, joomla php redirect, joomla page index, splash page html flash, php redirect joomla

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) st louis,

Mã Dự Án: #1884369

Đã trao cho:

CrashX

Could do it...as Stated on my PM...

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0