Đã hoàn thành

160540 Get rid of the forum on mysite

I have a joomla site that has a forum that gets tons of spam postings a day. I just want to take the forum off my site for good.

My forum is a

Powered by SMF 1.1.1 | SMF © 2006, Simple Machines LLC

Want to hire asap.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla

Xem thêm: the hire, smf site, smf asap, simple machines forum, joomla smf, smf forum joomla, forum smf, asap forum, forum spam, powered joomla site, smf joomla, smf forum, simple machines, powered joomla, joomla powered

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Central Iowa,

Mã Dự Án: #1906729

Đã trao cho:

lotsofishsl

Let's do it. See PMB for more details.

$15 USD trong 0 ngày
(63 Đánh Giá)
5.0