Đang Thực Hiện

151964 Joomla x-cart patch

Joomla - X-Cart connector, so x-cart scripts can

see/use Joomla code/data and vice versa (it is possible to get access to x-cart data from Joomla scripts).

Full accounts management synchronisation. So an account created/deleted/modified in one system gets created/deleted/modified in another one. Those changes

can be performed by an end user or by x-cart/Joomla admin.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla

Xem thêm: patch, end cart, data cart joomla, patch management, joomla synchronisation, data management joomla, user access joomla, joomla user data, joomla user access, joomla data user, joomla cart system, admin access joomla, cart joomla connector, scripts cart, use data joomla, joomla user synchronisation, cart full, joomla admin, joomla user access management, joomla management system, joomla changes data, joomla scripts, access synchronisation, management user joomla, access data joomla

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Sheffield, United Kingdom

Mã Dự Án: #1898145

Đã trao cho:

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0