Đang Thực Hiện

129760 joomla help

i have a component i am using called sermonspeaker.

For some reason, I cannot get it to allow me to delete any content or images...

I assume it is a small setting.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla

Xem thêm: joomla help, small joomla component, help setting joomla, joomla small component, joomla small content, component content joomla, joomla component content

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) st louis,

Mã Dự Án: #1875928