Đang Thực Hiện

8977 Migrate 2 joomla sites

I need to migrate 2 joomla sites, [url removed, login to view] and [url removed, login to view] to a new server. I have FTP and mysql details for both sites.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla

Xem thêm: migrate mysql, migrate joomla, joomla server mysql server, sites server, mysql migrate server, migrate sites joomla, migrate joomla server, joomla ftp, joomla migrate server, migrate server joomla, joomla sites, migrate ftp sites, ftp joomla

Về Bên Thuê:
( 314 nhận xét ) Newport, Australia

Mã Dự Án: #1759844

Đã trao cho:

FandaR

Can be done

$20 USD trong 0 ngày
(175 Đánh Giá)
5.9