Đang Thực Hiện

160818 replicate joomla demo

(Add more description...) I have installed joomla on my server. All i want is for someone to replicate and make my site look EXACTLY like this:

[url removed, login to view];Itemid=1

I got all for modules for you too.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla

Xem thêm: replicate, php replicate, replicate php, replicate index, joomla site look demo, replicate site, add itemid joomla, replicate joomla, replicate site joomla, replicate php site, replicate joomla site, joomla gavick, gavick joomla, gavick

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) london, United Kingdom

Mã Dự Án: #1907007

Đã trao cho:

joomlasolution

Ready do it

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0