Đang Thực Hiện

139270 Intergrate Pligg into Joomla

Hello, I need to integrate Pligg into a Joomla install, to make it the default news application.

Here is the website.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

also, will pay 10 dollars extra for SMF joomla integration.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CMS, Joomla

Xem nhiều hơn: intergrate, pligg cms news, website pligg, application integration joomla, integrate pligg website, pligg cms, pligg install, joomla smf, pligg joomla, make news cms, joomla pligg integration, integrate joomla cms, extra joomla, install smf joomla, smf integration cms, pligg integration, smf integration, joomla application, joomla pligg, install pligg, joomla integration website, smf joomla, smf cms, joomla integration, integration smf

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Alexandria, Egypt

ID dự án: #1885445