Đang Thực Hiện

Joomla K2 CSS (revised)

Tweak currently existing Joomla K2 site to show better category listings and items-for-sale display. [url removed, login to view]

Kỹ năng: CSS, Joomla

Xem thêm: joomla css, k2, joomla k2, site css joomla, joomla show site, joomla existing css, tweak joomla css, k2 joomla, display category joomla, css tweak, css joomla, css items, joomla listings site, existing css joomla, tweak joomla, joomla tweak, css sale, change css log joomla, css menu joomla, joomla existing site, convert css template joomla, joomla listings, joomla display error ie6, joomla car sale

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Westport, United States

Mã Dự Án: #1665644

Đã trao cho:

NovaStudios

As agreed...

$300 USD trong 7 ngày
(375 Đánh Giá)
8.3