Đã hoàn thành

Joomla K2 CSS (revised)

Tweak currently existing Joomla K2 site to show better category listings and items-for-sale display. [url removed, login to view]

Kĩ năng: CSS, Joomla

Xem nhiều hơn: joomla css, k2, joomla K2, css joomla, site css joomla, joomla show site, joomla existing css, tweak joomla css, website sale www quizometer com, k2 joomla css, K2 joomla, k2 css joomla, joomla k2 css, display category joomla, css tweak, css k2 joomla, css items, joomla listings site, existing css joomla, tweak joomla, joomla tweak, articles display css properly joomla, css sale, change css log joomla, css menu joomla

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Westport, United States

ID dự án: #1665644

Được trao cho:

NovaStudios

As agreed...

$300 USD trong 7 ngày
(375 Đánh Giá)
8.3