Đang Thực Hiện

130941 convert xls to mysql db

i am porting my site to joomla. need to convert an xls file to jos_content table of joomla

a very simple job !!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, MySQL

Xem thêm: xls, joomla table mysql, simple mysql job, simple table mysql, site porting joomla, convert simple site joomla, job db, xls simple, convert table, porting joomla site, mysql xls, porting joomla, joomla mysql table, joomla porting, mysql convert, convert joomla mysql, joomla xls, convert mysql joomla, xls joomla, porting site joomla, convert mysql, convert xls, simple xls file, mysql convert xls, joomla mysql

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét ) menands, United States

Mã Dự Án: #1877109