Đã Đóng

Expert in Cross Site Request Forgery (CSRF) Skilz = json-rpc +

1 freelancer đang chào giá trung bình £200 cho công việc này

hishamyum

Hello sir, I am cybersecurity engineer. I am familiar with these terms such as CSRF, Remote Procedure Calls.. Please contact me for more details. Best regards!!

£200 GBP trong 6 ngày
(1 Nhận xét)
2.2