Đã Đóng

HTML, JavaScript, JSP, MySQL

We like to add a bidding system in our web site , Data will came from Our Auto Auction & deliver in to Our server.

Kĩ năng: Javascript, JSP

Xem nhiều hơn: jsp web, web html, html we, HTML Javascript, jsp web site, amp javascript, amp html, mysql amp, javascript amp, html add, html amp, site javascript, web javascript, site mysql, html data, jsp javascript mysql, jsp amp, server mysql, javascript server, mysql auto, web server jsp, site jsp, auction jsp, auction auto bidding, jsp system

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) NY, United States

ID dự án: #25075