Đã hoàn thành

4773 XML File changes for tomcat

This is running under linux/tomcat (no apache). After some research, I think I've come across a library that easily does internal forwarding. [url removed, login to view] Changes requested: 1) when you go to [url removed, login to view] it should keep you at this URL (not some external redirection to [url removed, login to view]) 2) when you go to [url removed, login to view] it should take you to [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, JSP, SEO, XML

Xem thêm: tomcat, html changes, bla, linux xml html, index file, linux forwarding, apache jsp linux, apache url, tomcat linux, changes xml file, html url changes, apache linux xml, jsp xml, file url, url redirection, external xml file

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Austin, United States

Mã Dự Án: #1755643

Đã trao cho:

alexiyii

Hello. Please check PMB.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0