Đã Đóng

Find me some Leads

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹2220 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.7
₹4000 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
techlogix3

Hi, I have got Rich experience in Joomla, Wordpress, Codeigniter, Cake PHP), .NET, Asp.NET, Vb.NET, HTML 5 etc.& mobile apps Relevant Skills and Experience Also have very good knowledge of javascript, jQuery Json, Thêm

₹1361 INR trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0