Đã Đóng

Find me some leads

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹32083 cho công việc này

techlogix3

Hi, I have got Rich experience in Joomla, Wordpress, Codeigniter, Cake PHP), .NET, Asp.NET, Vb.NET, HTML 5 etc.& mobile apps Relevant Skills and Experience Also have very good knowledge of javascript, jQuery Json, Thêm

₹32083 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0