Smart & Blended Classroom Learning Management Solution

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a skilled developer to create a Smart & Blended Classroom Learning Management Solution for my educational institution. Here are the requirements:

Features:

- Attendance tracking

- Online assessments

- Communication tools

Implementation:

- Software installation

Number of users:

- More than 100

Ideal skills and experience:

- Proficiency in developing learning management systems

- Experience with software installation

- Knowledge of attendance tracking and online assessment tools

- Strong communication and collaboration skills

Learning Management Solution (LMS) Consulting Learning Management Systems (LMS) Video Conferencing Internet of Things (IoT) WEBDEV

ID dự án: #37469610

Về dự án

13 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

13 freelancer chào giá trung bình$4492 cho công việc này

REPLATechnology

Respected Client, With 6 years as a Full Stack Software Engineer, I aim to spearhead the creation of a Smart & Blended Classroom Learning Management Solution for your institution. The solution will encompass essential Thêm

$3000 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
pksaini1990

Hello, I'm Parvesh Saini, leading a team experienced in developing Learning Management Systems (LMS). We're keen to create a Smart & Blended Classroom LMS for your educational institution, encompassing features like a Thêm

$3000 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0