Đã Đóng

VOIP per call bandwdith Compress

is there anybody can compress voip over vpn compress bandwidth per call?if yes pls sms me ur skype or yahoo id.. to start project today

Kỹ năng: Asterisk PBX, Linux, VoIP

Xem thêm: voip compress bandwidth vpn, skype pbx, skype bandwidth, voip, voip vpn, voip project, VoIP PBX, sms asterisk, call/sms, call id, asterisk voip, voip|, vpn asterisk, linux yahoo, skype linux, linux call, asterisk call voip, asterisk bandwidth, asterisk voip vpn, project vpn, call pbx, asterisk vpn voip, voip asterisk pbx, asterisk vpn bandwidth, asterisk pbx project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangladesh

Mã Dự Án: #1626540

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

intelligentalgo

See private message.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
phpfreak1985

Hi there, please see PM Box for further details

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0