Đã Đóng

Cocoa Port of GPL Linux Qt Code

This project is simple: you will fork the source code of a GPL Linux source code based on QtLibrary and change the qt interface files into Cocoa .xib files and the C++ source code into Objective C and then turn over the project to me.

This is a work for hire and an NDA is required.

Kỹ năng: Lập trình C++, Cocoa, Linux, Objective C

Xem thêm: cocoa linux port, cocoa linux, port cocoa linux, cocoa port linux, objective linux, linux source code, hire linux, cocoa source code, gpl code cocoa, objective code, code hire, cocoa objective, qt c, port, gpl, linux simple project, source code simple project, cocoa code, code linux, simple project source code, linux based project, port objective, cocoa project, port code, project source code

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Los Osos, United States

Mã Dự Án: #1026503

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

AlexanderShulc

Please read PMB.

$150 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
4.5