Đang Thực Hiện

Lyrics/Bios/Photos Integration

I am interested in having my MySQL database lyrics integrated with artist bios and photos in an organized manner.

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu, Linux

Xem thêm: artist data, photos, nishantbamb, bios, processing photos, mysql lyrics database, database photos, mysql lyrics, mysql data integration, lyrics mysql database, processing mysql, database linux, data processing linux, lyrics database, database integration, organized, costaroussos

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) Los Angeles, United States

Mã Dự Án: #59135

Đã trao cho:

NishantBamb

Hello, Already have it. Thanks.

$100 USD trong 1 ngày
(104 Đánh Giá)
6.7