Đã Đóng

Production of documents

Translation of scientific articles from English into Croatian, entering data into web page templates (html), enter data in Excel or Word table, email marketing (sorting, inspection and registration), making welding specification (WPS) for steel and aluminum materials

Kỹ năng: Firefox, HTML, Linux, Microsoft, Microsoft Access

Xem thêm: translation english-croatian, microsoft web templates, excel specification, welding articles, welding, translation english croatian, translation croatian , english-croatian, English croatian translation, croatian english, excel access table, english documents, access data html table, excel sorting, excel templates access, word table html, access specification, excel table word, translation croatian english, excel html table, table specification microsoft word, production access microsoft, translation scientific translation, html templates access email, english translation croatian

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Rijeka, Croatia

Mã Dự Án: #1045444

2 freelancer đang chào giá trung bình $525 cho công việc này

alienzone

I am for this job!

$550 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mheshan

i think that i can do this job

$500 USD trong 18 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0