Đang Thực Hiện

Asterisk Free PBX Enumplus setup

We are looking for a enumplus setup for an Asterisk Freepbx.

One trunk incoming for sip and outgoing enumplus.

If number is not an enum rerout that call.

PBX is ready only configuration needs to be done.

Configuration can be done remote without problems.

Kỹ năng: Linux

Xem thêm: freepbx enumplus, trunk sip, sip trunk, pbx, free pbx, asterisk, asterisk linux, asterisk configuration, asterisk pbx setup linux, setup sip trunk, asterisk outgoing, outgoing call, freepbx asterisk sip, linux call, asterisk incoming, free sip, call pbx, trunk pbx asterisk, pbx sip, freepbx trunk, pbx remote call, configuration setup, asterisk sip trunk configuration, looking pbx, trunk freepbx

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Hanau, Germany

Mã Dự Án: #1013054

Đã trao cho:

meral

hi.can do this for u.see my feadback

$100 USD trong 2 ngày
(101 Đánh Giá)
7.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $133 cho công việc này

$200 USD trong 3 ngày
(15 Đánh Giá)
5.6
lucarossi

I can start right now!

$100 USD trong 1 ngày
(28 Đánh Giá)
5.2