Đã Đóng

Configure Free NAS and remote access

Job Description:

To configure simple Free NAS on a PC and setup remote access to it.

Kĩ năng: Linux, Quản trị mạng, VPN

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Doha, Qatar

ID dự án: #35846425