Đã Đóng

Configure USB ip from linux to windows

I want to share a USB port from a linux box to a windows box

root@Server:/var/www/android_script# usbip bind -b 9-3

usbip: info: bind device on busid 9-3: complete

root@Server:/var/www/android_script#

I get the following error

need someone to configure properly for me

usbip for windows ($Id$)

usbip dbg: usbip_network.c: 268 (tcp_connect ) trying [url removed, login to view] port 3240

usbip dbg: usbip_network.c: 288 (tcp_connect ) connected to [url removed, login to view]

usbip dbg: usbip.c: 139 (query_interface0) exportable 1 devices

usbip dbg: usbip.c: 156 (query_interface0) 9-3: unknown vendor : unkn

own product (0bb4:0c02)

usbip dbg: usbip.c: 157 (query_interface0) : /sys/devices/pci0000:

00/0000:00:1a.7/usb9/9-3

usbip dbg: usbip.c: 158 (query_interface0) : (Defined at Interface

level) (00/00/00)

usbip dbg: usbip.c: 181 (query_interface0)

*** ERROR: cannot find device

Kĩ năng: Linux

Xem nhiều hơn: configure radius server windows linux, joomla 1015 migration windows linux, windows linux php generate thumbnail web page, transfer windows linux, transfer code windows linux, windows linux networking, program windows linux, voipswitch platform windows linux, Windows Linux, windows mobile personal certificate application unknown publisher

Về Bên Thuê:
( 90 nhận xét ) dix hills, United States

ID dự án: #8935920

4 freelancer đang chào giá trung bình $63 cho công việc này

kirillshilov

Hi i can help you!!! .

$55 USD trong 3 ngày
(65 Nhận xét)
5.5
johnfidel98

A proposal has not yet been provided

$66 USD trong 3 ngày
(28 Nhận xét)
4.8
axprof

A proposal has not yet been provided

$55 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
2.8
toshumalhotra

A proposal has not yet been provided

$77 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0