Đã Đóng

Icinga2 Director - Slack Integration

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹575 cho công việc này

nguyenhuukhoinw

Hello. Why we dont you telegram, It will be much easier for you, BTW let discuss about it and we can start.

₹575 INR / giờ
(14 Nhận xét)
4.0