IPTABLES TRAFFIC PROXY SERVER - SQUID TRANSPARENT

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

IPTABLES TRAFFIC PROXY SERVER - SQUID TRANSPARENT

Necessary to configure "SQUID TRANSPARENT" and Iptables to connect proxy server.

This example iptables output traffic proxy server:

# Redirect HTTP traffic to the proxy server

sudo iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination "$PROXY_IP:$PROXY_PORT"

PROXY_PORT="3130"

# Redirect HTTPS traffic to the proxy server

sudo iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination "$PROXY_IP:$PROXY_PORT"

Linux Quản trị hệ thống Quản trị mạng UNIX CentOs

ID dự án: #36665043

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$35 cho công việc này

usuf001

Hi there, if you already know the commands you can execute this project? What's the reason you posted it here.? Looks like squid is already installed. Thank you

$30 USD trong 1 ngày
(177 Nhận xét)
6.7
chaudry137

I understand that IPTABLES TRAFFIC PROXY SERVER - SQUID TRANSPARENT requires you to configure "SQUID TRANSPARENT" and Iptables to connect your proxy server. As an experienced IT expert with extensive knowledge in netwo Thêm

$50 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
3.2
mahekumar885

Hi there! My name is MahESH and I'm an IT executive with 12+ years of experience in IT hardware networking. I understand that you are looking for someone to configure "SQUID TRANSPARENT" and Iptables to connect your pr Thêm

$30 USD trong 4 ngày
(5 Nhận xét)
1.5
gr8star

Hi, My name is Ghosia, i have +5 years experience in network engineer and system support engineer. I have an experience in Linux Squid Proxy Server and full understanding about your project.

$35 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0