miningcore block problem

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need help to fix 2 errors on miningcore. Mining works fine but log prints 2 errors. I think that is why it not find any blocks. errors are: "submission failed with: invalid" & "submission failed with: bad-cb-paye"

Linux Bitcoin Cryptocurrency Node.js

ID dự án: #37215482

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở