Đang Thực Hiện

Oracle Database 11g configuration

Hello,

I need Oracle Database 11g installed and configured onto my linux server. This will need to be done today.

Kỹ năng: Linux

Xem thêm: oracle linux, database oracle, oracle 11g linux, oracle database 11g, linux server configuration , database linux, database transfer server linux, oracle configuration, sendmail configuration mysql database, server move file linux

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #1664173

Đã trao cho:

Tharawen

Hi, please see PMB for details

$100 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6