Đang Thực Hiện

X Windows - For iosifpeterfi only

Install Xwindows and vnc client - just to my sysadmin iosifpeterfi, so dont bother posting, earthlings.

Kĩ năng: Linux

Xem nhiều hơn: vnc, vnc client, client linux, windows vnc, sysadmin linux, kolorvize, linux client, vnc client windows, iosifpeterfi, windows sysadmin, Windows Linux, vnc linux

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Lisbon, Portugal

ID dự án: #110495