Pre Employment Vetting [Constantine, Algeria]

Đã hoàn thành Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Project Title: Pre Employment Vetting [Constantine, Algeria]

Objective:

I am seeking a freelancer who can assist with employment verification for a pre-employment vetting project in Constantine, Algeria. The ideal candidate will have experience in conducting thorough employment verification checks.

Requirements:

- Conduct employment verification checks for potential candidates

- Verify the accuracy and authenticity of employment information provided by candidates

- Ensure compliance with local laws and regulations regarding employment verification

Skills and Experience:

- Experience in conducting employment verification checks

- Familiarity with local laws and regulations regarding employment verification in Constantine, Algeria

- Strong attention to detail and ability to verify the accuracy of employment information

- Excellent communication skills to liaise with potential candidates and employers

Timeline:

- The project needs to be completed ASAP

If you have the necessary skills and experience in conducting employment verification checks, please submit your proposal. Thank you.

Local Job Nghiên cứu Viết báo cáo Nhiếp ảnh Nhập liệu Active Site Survey Administrative Support Data Collection Employee Engagement Employee Experience Giám sát thi công Odd Jobs Physical Site Survey Travel Ready

ID dự án: #37511573

Về dự án

1 đề xuất 2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Constantine, Algeria

Được trao cho:

Chakib21

Hello i live nearby the place and i have worked similar jobs before. To discus further send me a messege

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0