Đang Thực Hiện

fd4 Advisors Business Logo

Just looking for a simple logo for my business. I have attached a .pdf with a few ideas I've been kicking around in my head. Looking forward to seeing a professional's ideas.

Kĩ năng: Thiết kế logo, Illustrator, Minh họa, Tạo thương hiệu, Nhận diện thương hiệu

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Dahlonega, United States

ID dự án: #34007053