Đã Hủy

Logo Design

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹1217 cho công việc này

pixtualgraphics

Hi, https://www.freelancer.com/u/pixtualgraphics.html http://pixtualgraphics.com/logo-design2.html http://pixtualgraphics.com/corporate-profile.pdf Regards Sushila Relevant Skills and Experience logo Proposed Mi Thêm

₹1500 INR trong 1 ngày
(665 Đánh Giá)
6.9
Creativestudioz8

Two drafts, Day 01: draft one According to the comments, we work on draft 2 the second day

₹700 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ayyaz9555

A proposal has not yet been provided

₹1450 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0