Đã Đóng

computer vision expert needed..... -- 2

i need the computer vision expert for multiple jobs. Details will be shared with winning bidder.

Kĩ năng: Machine Learning (ML), Tensorflow, Computer Vision, Deep Learning

Về khách hàng:
( 612 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34027718