Đã Đóng

Machine learning analysis

Job Description:

Machine learning analysis needed

Kĩ năng: Machine Learning (ML), Statistics, Phân tích thống kê, Thuật toán, Matlab and Mathematica

Về khách hàng:
( 649 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35367098