Đã Đóng

Machine learning coder for small job -- 2

Job Description:

i need the Machine learning coder for small job. Details will be discussed.

Kĩ năng: Machine Learning (ML), Python, Lập trình C, Java, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 669 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #36300428