Mở

Machine learning expert required. -- Urgent

I need a Machine learning expert for my multiple projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. Its a small job .

Kỹ năng: Khoa học dữ liệu, Machine Learning, Ngôn ngữ lập trình R, Phân tích thống kê

Xem thêm: freelancer, фрилансер, freelancer login, need projects done online, urgent signups need required

Về Bên Thuê:
( 142 nhận xét ) Faridabad, India

Mã Dự Án: #14845124