Đã Đóng

Help setting up my MacBook Pro (running macOS 12.1) with an external RX6900XT GPU

Help setting up my MacBook Pro (running macOS 12.1) with an external RX6900XT GPU to mine using my eGPU (not my CPU or integrated AMD GPU), including setting up the wallet to receive my bitcoin that has been mined.

Kĩ năng: Mac OS, Lập trình C++, Objective C, Lập trình C, Chrome OS

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Texas, Nigeria

ID dự án: #32741101