Đã hoàn thành

142821 Myspace advertising

Would like someone to promote my site at MySpace.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: advertising promote, myspace advertising, promote advertising, myspace promote, promote myspace, myspace marketing

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét )

ID dự án: #1888996

Được trao cho:

damiansl

I can do it. I can put links/banners on my Myspaces to your site and in bulletins and messages to people that can be sent out by the masses by my Myspace bots.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0