Đang Thực Hiện

NEED TO REGISTER A DOMAIN NAME ON [url removed, login to view]

MY PAYPAL IS NOT WORKING THERE AND I AM IN NEED OF THIS DOMAIN NAME,

ITS A .ORG DOMAIN NAME, [url removed, login to view]

THE DOMAIN COSTS [url removed, login to view] DOLLARS I WILL GIVE WHO EVER REGISTERS ME THE DOMAIN A $15 DOLLARS FEE,

WE WILL CREATE A MILESTONE PAYMENT AS SOON AS PROJECT IS AWARDED TO ASSURE BOTH SIDES SAFETY

QUICK JOB,.....QUICK MONEY

I WILL GIVE MY LOGIN DETAILS TO WHO EVER WILL BE AWARDED

Kỹ năng: Lập trình C, Xử lí dữ liệu, Tiếp thị, Tìm nguồn cung ứng sản phẩm, Quản lí dự án

Xem thêm: the register, name domain, create milestone, paypal domain, marketing name, name details, need job quick money, register domain name, need dollars paypal, project milestone marketing, safety job, noorit, create payment milestone, create login register, paypal register, project register, domain register, register domain, register money, need website name domain, need aim name, create register, need money quick, need pick name randomly, need dollars

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Arbil, Iraq

Mã Dự Án: #1070807

Đã trao cho:

sghoul

Quick Job, Quick money

$30 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

crazyhome

please check p.m

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0