Đã Hủy

Sell a minimum of 3 tshirts in tee spring

I want someone who is very good in marketing and can sell my tshirt in tee spring within 4 days. I want a minimum sell of 3 tshirts. I will discus the details with the selected freelancer.

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị, Bán hàng

Xem thêm: want sell designs, want sell design, want sell art, want buy sell things, want good business, want sell, want sell architecture design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Jorhat, India

Mã Dự Án: #14907412