Đã hoàn thành

Tele marketing to potential clients

Được trao cho:

Nitz247

Hello My bid for the project is Rs.500+incentives . I would put my efforts and skills to help you grab prospective clients for your business needs .Thank you Relevant Skills and Experience Hello I have experience in Thêm

₹750 INR trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.4

2 freelancer chào giá trung bình₹1025 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(33 Nhận xét)
5.1