Đang Thực Hiện

Mastermind Game

[url removed, login to view]

Kỹ năng:

Xem thêm: html game, mastermind, mastermind game

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) NY, United States

Mã Dự Án: #31435

Đã trao cho:

Nortus

Sir, what do you need? I can write computer opponent program! Please place more info about project.

$35 USD trong 3 ngày
(25 Đánh Giá)
2.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $68 cho công việc này

lambdagroup

Please see PM.

$100 USD trong 20 ngày
(2 Đánh Giá)
4.0