Đã Đóng

Need an expert with Neural Networks-2

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹1320 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1250 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
deepdatacult

Why Me? - [login to view URL] (Github profile) - [login to view URL] (Linkedin profile) - Masters in Data Science (Statistics and Machine Learning) Skills -Python Thêm

₹1300 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1450 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0